Tìm thấy: 13 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
48-KL/TW 30/01/2023 Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030 Xây dựng Chính quyền Tải về 394
1037/KL-UBPL15 22/08/2022 Kết luận số 1037/KL-UBPL15 ngày 22/8/2022 của Uỷ ban pháp luật Quốc hội khoá XV phiên giải trình về "Việc thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp" Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 234
40-KL/TW 18/07/2022 Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 Tổ chức bộ máy Tải về 1600
35-KL/TW 05/05/2022 Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 4751
Số 32-KL/TW 30/03/2022 Kết luận Số 32-KL/TW của Ban Bí Thư về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ Hội, tổ chức phi chính phủ Tải về 333
28-KL/TW 21/02/2022 Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Cải cách hành chính Tải về 1784
21-KL/TW 25/10/2021 Bản sao Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" Thanh tra Tải về 2678
14-KL/TW 22/09/2021 Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của BCH trung ương về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 2181
08-KL/TW 15/06/2021 Kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 559
80-KL/TW 20/06/2020 Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân Thanh tra Tải về 218
12-KL/TW 22/03/2017 về sửa đổi, bổ sung 1 số qui định về công tác cán bộ. Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 388
120-KL/TW 07/01/2016 tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Xây dựng Chính quyền Tải về 411
65-KL/TW 04/03/2010 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Xây dựng Chính quyền Tải về 424
1