Tìm thấy: 19 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
131/NQ-CP 06/10/2022 Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp Cải cách hành chính Tải về 528
595/NQ-UBTVQH15 12/09/2022 Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã Xây dựng Chính quyền Tải về 206
116/NQ-CP 05/09/2022 Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022 Tổ chức bộ máy Tải về 1172
04/NQ-CP 12/01/2022 Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước Tổ chức bộ máy Tải về 454
101/NQ-CP 06/09/2021 Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 06/9/2021 của Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an cấp xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã Xây dựng Chính quyền Tải về 475
27/04/2021 Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử cả nước Xây dựng Chính quyền Tải về 871
41/NQ-HĐBCQG 18/01/2021 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG về việc hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Xây dựng Chính quyền Tải về 4904
1185/NQ-UBTVQH14 11/01/2021 Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 Xây dựng Chính quyền Tải về 2378
1187/NQ-UBTVQH14 11/01/2021 Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Xây dựng Chính quyền Tải về 5310
05/NQ-HĐBCQG 16/09/2020 Nghị quyết số 05/NQ-HĐBCQG về phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Xây dựng Chính quyền Tải về 515
102/NQ-CP 03/07/2020 Nghị quyết số 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 1851
99/NQ-CP 24/06/2020 Nghị quyết số 99/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực Tổ chức bộ máy Tải về 602
32/NQ-CP 14/05/2019 Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 202
19-NQ/TW 25/10/2017 Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về viếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức bộ máy Tải về 6371
18-NQ/TW 25/10/2017 Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả Tổ chức bộ máy Tải về 2738
04/NQ-TW 30/10/2016 Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ Thanh tra Tải về 1153
25-NQ/TW 03/06/2011 về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" Xây dựng Chính quyền Tải về 2751
47-NQ/HĐNN 29/09/1981 ban hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước Thi đua - Khen thưởng Tải về 320
06-NQ/TVQH 29/08/1958 quy định về Điều lệ khen thưởng thành tích kháng chiến Thi đua - Khen thưởng Tải về 255
1