Tìm thấy: 7 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
09/VBHN-BNV 29/11/2022 Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BNV ngày 29/11/2022 của Bộ Nội vụ Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố Xây dựng Chính quyền Tải về 330
08/VBHN-BNV 27/10/2022 Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BNV ngày 27/10/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố Xây dựng Chính quyền Tải về 462
05/VBHN-BNV 22/07/2022 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNV ngày 22/7/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân Xây dựng Chính quyền Tải về 1079
04/BNV-VBHN 19/07/2022 Văn bản hợp nhất số 04/BNV-VBHN ngày 19/7/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư Tổ chức bộ máy Tải về 465
04/2012/TT-BNV 31/08/2012 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố Xây dựng Chính quyền Tải về 2541
02/2006/TT-BXD 17/05/2006 hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng Văn thư - Lưu trữ Tải về 226
44/TBXH-VHC/LB 08/04/1985 hướng dẫn thực hiện chủ trương của Hội đồng Nhà nước về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thi đua - Khen thưởng Tải về 350
1