Tìm thấy: 18 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
25-HD/BCĐTW 01/08/2022 Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thanh tra Tải về 331
544/HD-BTĐKT 23/03/2022 Hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 Thi đua - Khen thưởng Tải về 540
544/HD-BTĐKT 23/03/2022 Hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019 - 2025 Thi đua - Khen thưởng Tải về 2075
121/HD-BTĐKT 13/01/2022 Hướng dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 Thi đua - Khen thưởng Tải về 177
2974/HD-BTĐKT 29/11/2021 Hướng dẫn số 2974/HD-BTĐKT ngày 29/11/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Thi đua - Khen thưởng Tải về 2614
2611/HD-BTĐKT 06/10/2021 Hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” Thi đua - Khen thưởng Tải về 384
06-HD/BTCTW 26/07/2021 Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 26/7/2021 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử Xây dựng Chính quyền Tải về 1504
06-HD/BTCTW 26/07/2021 Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 26/7/2021 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 597
248/HD-BTĐKT 26/05/2021 Hướng dẫn về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 Thi đua - Khen thưởng Tải về 207
169-HD/BTGTW 22/01/2021 Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW về tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Xây dựng Chính quyền Tải về 642
13-HD/UBKTTW 02/12/2020 Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp Xây dựng Chính quyền Tải về 824
04-HD/UBKTTW 22/03/2018 Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Thanh tra Tải về 663
169/HD-VTLTNN 10/03/2010 xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ Văn thư - Lưu trữ Tải về 450
802/HD-TĐKT-V3 07/06/2006 Hướng dẫn Về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ”. Thi đua - Khen thưởng Tải về 241
5174/HD-BVHTT 21/12/2005 Hướng dẫn số 5174/HD-BVHTT ngày 21/12/2005 của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hoá - thông tin Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 1296
2732 /BNV - CCHC 26/10/2004 Hướng dẫn số 2732 /BNV - CCHC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện cơ chế một cửa tại UBND xã, phường, thị trấn Cải cách hành chính Tải về 982
117/TĐKT 19/02/2004 về việc hoàn thành công tác khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến tồn đọng. Thi đua - Khen thưởng Tải về 163
117/TĐKT 19/02/2003 Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 26/2002/CT-TTg về việc hoàn thành công tác khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến tồn đọng. Thi đua - Khen thưởng Tải về 216
1