Tìm thấy: 56 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
79/KH-UBND 11/05/2023 Kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) trên địa bàn tỉnh Nam Định Thi đua - Khen thưởng Tải về 41
70/KH-UBND 17/04/2023 Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành sớm các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nam Định" giai đoạn 2022 - 2025 Thi đua - Khen thưởng Tải về 67
58/KH-UBND 04/04/2023 Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh Nam Định về tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023 thanh niên Tải về 44
01/KH-HĐTĐKT 24/02/2023 Kế hoạch công tác của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh năm 2023 Thi đua - Khen thưởng Tải về 79
29/KH-UBND 20/02/2023 Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh Nam Định Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 thanh niên Tải về 107
27/KH-UBND 14/02/2023 Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Nam Định tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023 Thi đua - Khen thưởng Tải về 135
158/KH-UBND 30/12/2022 Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Nam Định về cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2023 Cải cách hành chính Tải về 76
84-KH/TU 21/12/2022 Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 21/12/2022 của Tỉnh ủy Nam Định về quản lý và sử dụng biên chế tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-2026 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 483
151/KH-UBND 20/12/2022 Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của tỉnh Nam Định Thi đua - Khen thưởng Tải về 172
144/KH-UBND 27/10/2022 Kế hoạch 144/KH-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh Nam Định Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định Cải cách hành chính Tải về 91
129/KH-UBND 27/09/2022 Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Nam Định thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2022-2025 thanh niên Tải về 131
111/KH-UBND 23/08/2022 Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh Nam Định triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030 thanh niên Tải về 207
85/KH-UBND 30/06/2022 Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định Thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nam Định Thi đua - Khen thưởng Tải về 181
81/KH-UBND 15/06/2022 Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2022-2025 Khác Tải về 263
80/KH-UBND 15/06/2022 Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Nam Định năm 2023 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 288
79/KH-UBND 13/06/2022 Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” giai đoạn 2021-2025 Thi đua - Khen thưởng Tải về 193
40/KH-TCT 31/05/2022 Kế hoạch số 40/KH-TCT ngày 31/5/2022 của Tổ công tác Triển khai phát triển Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử về điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2022 Khác Tải về 156
41/KH-BCĐ 31/05/2022 Kế hoạch số 41/KH-BCĐ ngày 31/5/2022 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Nam Định về hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Nam Định năm 2022 Cải cách hành chính Tải về 401
73/KH-UBND 30/05/2022 Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Nam Định về Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2023, của tỉnh Nam Định Tổ chức bộ máy Tải về 338
59/KH-UBND 25/04/2022 Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc tiếp nhận vào làm công chức năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 320
1 2 3