Tìm thấy: 9 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
209-BC/TU 15/07/2022 Báo cáo số 209-BC/TU ngày 15/7/2022 của Tỉnh uỷ Nam Định sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 15/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức bộ máy Tải về 336
168/BC-UBND 22/06/2022 Báo cáo số 168/BC-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định Tổng kết, đánh giá tổ chức,hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 2016-2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 879
151/BC-UBND 13/06/2022 Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định về Kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ, tỉnh Nam Định Khác Tải về 280
128/BC-UBND 24/05/2022 Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh Nam Định Về đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý Tổ chức bộ máy Tải về 261
189/BC-UBND 24/08/2021 Về kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 Tổ chức bộ máy Tải về 347
186/BC-UBND 23/08/2021 Về kết quả thực hiện Quy định tỷ lệ trích nguồn kinh phí khen thưởng và tình hình sử dụng kinh phí khen thưởng Thi đua - Khen thưởng Tải về 254
172/BC-UBND 10/08/2021 Báo cáo số 172/BC-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh v/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2021 Tổ chức bộ máy Tải về 290
874/BC-STP 06/08/2021 Báo cáo số 874/BC-STP ngày 06/8/2021 của Sở Tư pháp v/v thẩm định dự thảo quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Thi đua - Khen thưởng Tải về 480
24/BC-HĐND 15/07/2021 Báo cáo số 24/BC-HĐND ngày 15/7/2021 của HĐND tỉnh v/v Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri Xây dựng Chính quyền Tải về 224
1