Tìm thấy: 7 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
08-CT/TU 14/02/2022 Chỉ thị số 08-CT/TU của Tỉnh uỷ Nam Định ngày 14/02/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 Cải cách hành chính Tải về 178
08-CT/TU 14/02/2022 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Cải cách hành chính Tải về 196
34/CT-UBND 07/10/2021 Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2030 Cải cách hành chính Tải về 197
28/CT-UBND 10/08/2021 Chỉ thị Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX Thi đua - Khen thưởng Tải về 225
28/CT-UBND 10/08/2021 Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX Thi đua - Khen thưởng Tải về 195
11/CT-UBND 09/09/2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh Nam Định về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các coq quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh Nam ĐỊnh Thanh tra Tải về 406
26-CT/TU 21/04/2004 Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 21/4/2004 của Tỉnh ủy Nam Định về việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân Thanh tra Tải về 160
1