Tìm thấy: 7 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
640-QĐ/TU 10/03/2023 Quy định số 640-QĐ/TU ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy Nam Định về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 313
639-QĐ/TU 10/03/2023 Quyết định 639-QĐ/TU ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy Nam Định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị trong hệ thống chính trị tỉnh Nam Định Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 126
603-QĐ/TU 03/01/2023 Quy định số 603-QĐ/TU của Tỉnh ủy Nam Định ngày 03/01/2023 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 550
279-BS/TU 25/10/2021 Bản sao Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm Khác Tải về 189
118-QĐ/TU 05/03/2021 Quy định số 118-QĐ/TU ngày 05/3/2021 của Tỉnh uỷ Nam Định về tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo cán bộ, quản lý Thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý Xây dựng Chính quyền Tải về 435
611-QĐ/TU 04/12/2017 Quy định số 611-QĐ/TU ngày 04/12/2017 của Tỉnh uỷ Nam Định về chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ Khác Tải về 316
345-QĐ/TU 21/03/2017 quy định luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 484
1