Tìm thấy: 8 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
03/NQ-HĐND 26/04/2022 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, các tổ chức Hội của tỉnh Nam Định năm 2022 Tổ chức bộ máy Tải về 213
69/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị Quyết số 69/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của HĐND tỉnh Nam Định Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam Định Văn thư - Lưu trữ Tải về 158
09-NQ/TU 15/10/2021 Về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Cải cách hành chính Tải về 761
18/06/2021 Về tập trung xây dựng và phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025 Xây dựng Chính quyền Tải về 484
52/NQ-HĐND 08/12/2020 v/v giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2021 Tổ chức bộ máy Tải về 246
53/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2020. Tổ chức bộ máy Tải về 464
09-NQ/TU 20/11/2016 Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và các năm tiếp theo Xây dựng Chính quyền Tải về 825
10-NQ/TU 22/09/2008 về nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn Xây dựng Chính quyền Tải về 392
1