Tìm thấy: 548 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
1312/HD-SNV 29/05/2023 Hướng dẫn số 1312/HD-SNV ngày 29/5/2023 của Sở Nội vụ về khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định" năm 2022 Cải cách hành chính Tải về 14
1278/SNV-TĐKT 24/05/2023 Về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023 Thi đua - Khen thưởng Tải về 38
1253/HD-SNV 19/05/2023 Hướng dẫn số 1253/HD-SNV ngày 19/5/2023 của Sở Nội vụ v/v phân bổ, quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội của tỉnh Nam Định năm 2023 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 98
1182/QĐ-SNV 15/05/2023 Quyết định số 1182/QĐ-SNV ngày 15/5/2023 của Sở Nội vụ về việc kiện toàn Tổ công tác chuyển đổi số và triển khai thực hiện Đề án 06 về "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030" của Sở Nội vụ Cải cách hành chính Tải về 24
1172/QĐ-SNV 15/05/2023 Quyết định số 1172/QĐ-SNV ngày 15/5/2023 v/v công khai dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2023 Khác Tải về 28
1134/QĐ-SNV 10/05/2023 Quyết định Tạm phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức quản lý hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2023 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 67
1116/HD-SNV 09/05/2023 Hướng dẫn số 1116/HD-SNV ngày 09/5/2023 của Sở Nội vụ về việc xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan,tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định Tổ chức bộ máy Tải về 127
975/TB-SNV 14/04/2023 Thông báo số 975/TB-SNV ngày 14/4/2023 v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2023 Khác Tải về 36
902/QĐ-SNV 31/03/2023 Quyết định số 902/QĐ-SNV ngày 31/3/2023 của Sở Nội vụ về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 129
902/QĐ-SNV 31/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 12
495/TB-SNV 07/03/2023 Thông báo số 495/TB-SNV ngày 07/3/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 139
15/QĐ-TTLT 20/02/2023 Quyết định số 15/QĐ-TTLT ngày 20/02/2023 của Trung tâm Lưu trữ tỉnh về việc công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản công của Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định Khác Tải về 51
374/SNV-CCVC 20/02/2023 Công văn số 374/SNV-CCVC ngày 20/02/2022 của Sở Nội vụ Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 219
271/TM-SNV 07/02/2023 In tờ rơi, làm băng rôn, phướn, pano áp phích tuyên truyền mở rộng thành phố và thành lập phường Khác Tải về 56
272/KH-SNV 07/02/2023 KẾ HOẠCH Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 23
273/KH-SNV 07/02/2023 Kế hoạch số 273/KH-SNV ngày 07/02/2023 v/v chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2023 Khác Tải về 7
233/TB-SNV 31/01/2023 Thông báo số 233/TB-SNV ngày 31/01/2023 v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV và năm 2022 Khác Tải về 50
225/BC-SNV 28/01/2023 Báo cáo số 225/BC-SNV ngày 28/01/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 Khác Tải về 44
79/QĐ-SNV 06/01/2023 Quyết định số 79/QĐ-SNV ngày 06/01/2023 v/v công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 Khác Tải về 54
06/TB-SNV 03/01/2023 Thông báo số 06/TB-SNV ngày 03/01/2023 về việc tiếp công dân của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định năm 2023 Thanh tra Tải về 867
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10