Tìm thấy: 162 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
1278/SNV-TĐKT 24/05/2023 Về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023 Thi đua - Khen thưởng Tải về 38
374/SNV-CCVC 20/02/2023 Công văn số 374/SNV-CCVC ngày 20/02/2022 của Sở Nội vụ Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 219
2516/SNV-T.Tr 02/12/2022 Công văn số 2516/SNV-T.Tr ngày 02/12/2022 v/v áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Tải về 126
2401/SNV-CCVC 17/11/2022 Công văn số 2401/SNV-CCVC ngày 17/11/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 280
2223/SNV-CCVC 28/10/2022 Văn bản số 2223/SNV-CCVC ngày 28/10/2022 của Sở Nội vụ về việc báo cáo thống kê cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 354
2162/SNV-XDCQ 20/10/2022 Văn bản số 2162/SNV-XDCQ ngày 20/10/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn thực hiện Tiêu chí Hành chính công trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTN nâng cao, kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025 Xây dựng Chính quyền Tải về 126
1917/SNV-CCVC 21/09/2022 Công văn số 1917/SNV-CCVC ngày 21/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 510
1857/SNV-TCBM 09/09/2022 Văn bản số 1857/SNV-TCBM ngày 09/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức bộ máy Tải về 438
1749/SNV-XDCQ 25/08/2022 Công văn số 1749/SNV-XDCQ ngày 25/8/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định V/v hướng dẫn thực hiện, lập hồ sơ căn cứ chứng minh và đánh giá mức đạt các Bộ tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, huyện NTM giai đoạn 2021-2025 Xây dựng Chính quyền Tải về 259
1187/SNV-CCVC 28/06/2022 Văn bản số 1187/SNV-CCVC ngày 28/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc tạm xếp hạng và phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo các ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện Tổ chức bộ máy Tải về 424
1159/SNV-CCVC 22/06/2022 Công văn số 1159/SNV-CCVC ngày 22/6/2022 của Sở Nội vụ V/v thu thập Phiếu thông tin về cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 440
1027/SNV-TCBM 07/06/2022 Công văn số 1027/SNV-TCBM ngày 07/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc trình UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các sở theo Thông tư mới của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực Tổ chức bộ máy Tải về 178
941/SNV-TĐKT 24/05/2022 Công văn số 941/SNV-TĐKT này 24/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022 Thi đua - Khen thưởng Tải về 312
870/SNV-VP 10/05/2022 Văn bản số 870/SNV-VP ngày 10/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc thực hiện quy trình giải quyết TTHC liên thông điện tử trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh Cải cách hành chính Tải về 132
665/SNV-T.Tr 31/03/2022 Công văn số 665/SNV-T.Tr ngày 31/3/2022 v/v định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương; Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 202
443/SNV-T.Tr 08/03/2022 Công văn số 443/SNV-T.Tr ngày 08/3/2022 của Sở Nội vụ v/v thực hiện luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 332
415/SNV-BTĐKT 03/03/2022 Về việc cung cấp biểu mẫu báo cáo thu thập các chỉ tiêu thống kê về thanh niên tỉnh Nam Định năm 2022 thanh niên Tải về 225
336/SNV-TĐKT 25/02/2022 Về việc triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2022 Thi đua - Khen thưởng Tải về 287
322/SNV-TCBM 24/02/2022 V/v tổng hợp số lượng Vị trí việc làm của các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2021 và các năm tiếp theo Tổ chức bộ máy Tải về 232
321/SNV-TCBM 23/02/2022 V/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ hàng năm Cải cách hành chính Tải về 205
1 2 3 4 5 6 7 8 9