Tìm thấy: 35 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
2657/KH-SNV 22/12/2022 Kế hoạch số 2657/KH-SNV ngày 22/12/2022 Cải cách hành chính năm 2023 của Sở Nội vụ Cải cách hành chính Tải về 124
2214/KH-SNV 27/10/2022 Kế hoạch số 2214/KH-SNV ngày 27/10/2022 của Sở Nội vụ về tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2022 Thi đua - Khen thưởng Tải về 98
876/KH-SNV 12/05/2022 Kế hoạch số 876/KH-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ về việc Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Cải cách hành chính Tải về 148
853/KH-SNV 07/05/2022 Kế hoạch số 853/KH-SNV ngày 07/5/2022 của Sở Nội vụ Triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Sở Nội vụ Cải cách hành chính Tải về 176
306/KH-SNV 21/02/2022 Kế hoạch số 306/KH-SNV ngày 21/02/2022 công tác Tư pháp của Sở Nội vụ năm 2022 Thanh tra Tải về 236
254/KH-SNV 10/02/2022 Kế hoạch số 254/KH-SNV ngày 10/02/2022 của Sở Nội vụ về công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 Văn thư - Lưu trữ Tải về 639
2693/KH-SNV 09/02/2022 Kế hoạch số 2693/KH-SNV ngày 24/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc rà soát, đánh giá, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 Cải cách hành chính Tải về 160
224/KH-SNV 28/01/2022 Kế hoạch số 224/KH-SNV ngày 28/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 Thanh tra Tải về 252
222/KH-SNV 28/01/2022 Kế hoạch số 222/KH-SNV của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định ban hành ngày 28/01/2022 Về việc Duy trì,áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan năm 2022 Khác Tải về 186
194/KH-SNV 25/01/2022 Kế hoạch số 194/KH-SNV ngày 25/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 Thanh tra Tải về 429
193/KH-SNV 25/01/2022 Kế hoạch số 193/KH-SNV ngày 25/01/2022 của Sở Nội vụ về Công tác pháp chế năm 2022 Thanh tra Tải về 185
192/KH-SNV 25/01/2022 Kế hoạch số 192/KH-SNV ngày 25/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 Thanh tra Tải về 205
134/KH-SNV 17/01/2022 Kế hoạch số 134/KH-SNV ngày 17/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Về việc Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 Khác Tải về 282
137/KH-SNV 08/01/2022 Kế hoạch số 137/KH-SNV ngày 08/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Về những nhiệm vụ, giải pháp tham gia cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Nam Định năm 2022 (PCI) Cải cách hành chính Tải về 181
2787/KH-SNV 31/12/2021 Kế hoạch số 2787/KH-SNV của Sở Nội vụ ngày 31/12/2021 về chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan Sở Nội vụ năm 2022 Cải cách hành chính Tải về 194
2675/KH-SNV 22/12/2021 Kế hoạch số 2675/KH-SNV ngày 22/12/2021 của Sở Nội vụ về Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 Cải cách hành chính Tải về 284
2649/KH-SNV 17/12/2021 Kế hoạch số 2649/KH-SNV ngày 17/12/2021 của sở Nội vụ v/v Thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 Cải cách hành chính Tải về 209
2648/KH-SNV 17/12/2021 Kế hoạch 2648/KH-SNV ngày 17/12/2021 của sở Nội vụ v/v Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 Cải cách hành chính Tải về 185
2446/KH-SNV 23/11/2021 Kế hoạch số 2446/KH-SNV ngày 23/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 Cải cách hành chính Tải về 322
số 2446/KH-SNV 23/11/2021 Kế hoạch số 2446/KH-SNV ngày 23/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 Cải cách hành chính Tải về 157
1 2