Tìm thấy: 14 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
271/TM-SNV 07/02/2023 In tờ rơi, làm băng rôn, phướn, pano áp phích tuyên truyền mở rộng thành phố và thành lập phường Khác Tải về 57
26/07/2022 Biểu mẫu kèm theo Công văn số 1452/SNV-CCVC về tình hình cán bộ, công chức, viên chức nghỉ thôi việc Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 322
03/12/2021 BM-01.ĐTB kèm theo công văn số 2533/SNV-XDCQ ngày 03/12/2021 về thống kê số liệu năm 2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 140
03/12/2021 BM-02/ĐTBD kèm theo Công văn số 2533/SNV-XDCQ ngày 03/12/2021 về thống kê số liệu năm 2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 153
03/12/2021 BM-03/ĐTBD kèm theo Công văn số 2533/SNV-XDCQ ngày 03/12/2021 về thống kê số liệu năm 2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 152
03/12/2021 BM-04/ĐTBD kèm theo Công văn số 2533/SNV-XDCQ ngày 03/12/2021 về thống kê số liệu năm 2021 Trích yếu: Xây dựng Chính quyền Tải về 141
03/12/2021 BM-05/ĐTBD kèm theo Công văn số 2533/SNV-XDCQ ngày 03/12/2021 về thống kê số liệu năm 2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 143
03/12/2021 Biểu mẫu số 01 kèm theo Công văn số 2533/SNV-XDCQ ngày 03/12/2021 về thống kê số liệu năm 2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 147
03/12/2021 Biểu mẫu số 02 kèm theo Công văn số 2533/SNV-XDCQ ngày 03/12/2021 về thống kê số liệu năm 2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 170
03/12/2021 Biểu mẫu số 03 kèm theo Công văn số 2533/SNV-XDCQ ngày 03/12/2021 về thống kê số liệu năm 2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 141
03/12/2021 Biểu mẫu số 04 kèm theo Công văn số 2533/SNV-XDCQ ngày 03/12/2021 về thống kê số liệu năm 2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 157
03/12/2021 Biểu mẫu số 05 kèm theo Công văn số 2533/SNV-XDCQ ngày 03/12/2021 về thống kê số liệu năm 2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 149
03/12/2021 Biểu mẫu số 06 kèm theo Công văn số 2533/SNV-XDCQ ngày 03/12/2021 về thống kê số liệu năm 2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 159
30/11/2021 Biểu mẫu kèm theo Công văn 2502//SNV-CCVC ngày 30/11/2021 của Sở Nội vụ về báo cáo thống kê cán bộ, công chức, viên chức Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 272
1