Tìm thấy: 12 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
938/BC-SNV 24/05/2022 Báo cáo số 938/BC-SNV ngày 24/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được giao tại Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Cải cách hành chính Tải về 266
942/BC-SNV 24/05/2022 Báo cáo số 942/BC-SNV ngày 24/5/2022 Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 Cải cách hành chính Tải về 580
BC/ĐKT 09/12/2021 Báo cáo kết quả xử lý các vấn đền phát hiện qua kiểm tra công tác cải cách hành chính Cải cách hành chính Tải về 318
1875/BC-SNV 30/08/2021 về việc đánh giá thực trạng mô hình tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên hiện nay thanh niên Tải về 478
1791/BC-SNV 23/08/2021 Tình hình triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp” trên địa bàn tỉnh Nam Định Xây dựng Chính quyền Tải về 458
1903/BC-SNV 01/07/2021 Báo cáo số 1903/BC-SNV ngày 01/7/2021 của Sở Nội vụ v/v Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 Thi đua - Khen thưởng Tải về 794
1357/SNV-TCBM 29/06/2021 Báo cáo số 1357/SNV-TCBM ngày 29/6/2021 của Sở Nội vụ v/v báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII Tổ chức bộ máy Tải về 498
1351/BC-SNV 28/06/2021 Báo cáo số 1351/BC-SNV ngày 28/6/2021 của Sở Nội vụ v/v v thực hiện giải quyết TTHC tháng 6 năm 2021 của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (Từ ngày 25/5/2021 đến hết ngày 24/6/2021) Cải cách hành chính Tải về 218
1303/BC-SNV 18/06/2021 Báo cáo số 1303/BC-SNV ngày 18/6/2021 của Sở Nội vụ v/v Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2021 Cải cách hành chính Tải về 289
1289/BC-SNV 15/06/2021 Báo cáo số 1289/BC-SNV ngày 15/6/2021 của Sở Nội vụ v/v Kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 Khác Tải về 277
1170/BC-SNV 28/05/2021 Báo cáo số 1170/BC-SNV ngày 28/5/2021 của Sở Nội vụ v/v thực hiện giải quyết TTHC tháng 5 năm 2021 của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (Từ ngày 25/4/2021 đến hết ngày 25/5/2021) Cải cách hành chính Tải về 215
1082/SNV-TCBCTCPCP 26/10/2017 Báo cáo số 1082/SNV-TCBCTCPCP ngày 26/10/2017 của Sở Nội vụ v/v Báo cáo số liệu theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP và nghị định 26/NĐ-CP về tinh giảm biên chế Tổ chức bộ máy Tải về 192
1