Tìm thấy: 81 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
1134/QĐ-SNV 10/05/2023 Quyết định Tạm phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức quản lý hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2023 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 67
902/QĐ-SNV 31/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 12
272/KH-SNV 07/02/2023 KẾ HOẠCH Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 23
273/KH-SNV 07/02/2023 Kế hoạch số 273/KH-SNV ngày 07/02/2023 v/v chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2023 Khác Tải về 7
2758/QĐ-SNV 30/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích trong công tác của Sở Nội vụ năm 2022 Thi đua - Khen thưởng Tải về 15
2758/QĐ-SNV 30/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích trong công tác của Sở Nội vụ năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 21
2478/QĐ-SNV 29/11/2022 Quyết định số 2478/QĐ-SNV ngày 29/11/2022 v/v bổ nhiệm công chức (Chánh Thanh tra Sở) Khác Tải về 139
2478/QĐ-SNV 29/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm công chức (Bùi Thị Hoa) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 38
1929/TB-SNV 22/09/2022 Thông báo chủ trương của lãnh đạo Sở về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 32
1614/QĐ-SNV 15/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm lại công chức (Bùi Quang Khải) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 27
1543/QĐ-SNV 09/08/2022 QĐ nâng bậc lương thường xuyên bà Trần Thị Thu Hương Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 10
1459/QĐ-SNV 26/07/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Đinh Thị Khuyên) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 13
1460/QĐ-SNV 26/07/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Trần Thị Len) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 10
1461/QĐ-SNV 26/07/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức (Đào Hương Giang) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 10
1212/QĐ-SNV 30/06/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Đặng Chiến Thắng) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 13
1213/QĐ-SNV 30/06/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Trần Thị Hương) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 14
1216/QĐ-SNV 30/06/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Hoàng Thị Thu Chang) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 13
1215/QĐ-SNV 30/06/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Phạm Văn Phúc) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 14
1217/QĐ-SNV 30/06/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Phạm Lan Anh) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 17
1061/SNV-VP 09/06/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v Giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 43
1 2 3 4 5