Tìm thấy: 64 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
1312/HD-SNV 29/05/2023 Hướng dẫn số 1312/HD-SNV ngày 29/5/2023 của Sở Nội vụ về khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định" năm 2022 Cải cách hành chính Tải về 14
1253/HD-SNV 19/05/2023 Hướng dẫn số 1253/HD-SNV ngày 19/5/2023 của Sở Nội vụ v/v phân bổ, quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội của tỉnh Nam Định năm 2023 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 98
1116/HD-SNV 09/05/2023 Hướng dẫn số 1116/HD-SNV ngày 09/5/2023 của Sở Nội vụ về việc xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan,tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định Tổ chức bộ máy Tải về 127
2698/HD-SNV 26/12/2022 Hướng dẫn số 2698/HD-SNV ngày 26/12/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định thực hiện Nghị quyết số 103/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nam Định Xây dựng Chính quyền Tải về 329
2269/HD-SNV 03/11/2022 Hướng dẫn số 2269/HD-SNV ngày 03/11/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022 Cải cách hành chính Tải về 116
2213/HD-SNV 27/10/2022 Hướng dẫn số 2213/HD-SNV ngày 27/10/2022 của Sở Nội vụ về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Thi đua - Khen thưởng Tải về 277
1833/HD-SNV 07/09/2022 Hướng dẫn số 1833/HD-SNV ngày 07/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc chuyển xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế Tổ chức bộ máy Tải về 267
878/HD-SNV 12/05/2022 Hướng dẫn số 878/HD-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc phân bổ, quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội của tỉnh Nam Định năm 2022 Tổ chức bộ máy Tải về 256
869/HD-SNV 10/05/2022 Hướng dẫn số 869/HD-SNV ngày 10/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định hướng dẫn về việc xây dựng Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Nam Định năm 2023 Tổ chức bộ máy Tải về 241
693/HD-SNV 05/04/2022 Hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019 - 2025 Thi đua - Khen thưởng Tải về 602
468/HD-SNV 11/03/2022 Hướng dẫn về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 Thi đua - Khen thưởng Tải về 200
2298/HD-SNV 04/11/2021 Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 Thi đua - Khen thưởng Tải về 628
2209/HD-SNV 25/10/2021 Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống đại dịch Covid-19 Thi đua - Khen thưởng Tải về 192
1786/HD-SNV 20/08/2021 Hướng dẫn số 1786/HD-SNV ngày 20//8/2021 của Sở Nội vụ triển khai thực hiện một số nội dung Kế hoạch số 97/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2022 Xây dựng Chính quyền Tải về 340
1786/HD-SNV 20/08/2021 Về việc triển khai thực hiện một số nội dung Kế hoạch số 97/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2022 Xây dựng Chính quyền Tải về 357
1582/HD-SNV 29/07/2021 Hướng dẫn số 1582/HD-SNV ngày 29/7/2021 của Sở Nội vụ v/v xây dựng đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định Tổ chức bộ máy Tải về 445
29/07/2021 Phụ lục kèm theo Hướng dẫn số 1582/HD-SNV ngày 29/7/2021 của Sở Nội vụ v/v xây dựng đề án vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định Tổ chức bộ máy Tải về 318
1288/HD-SNV 15/06/2021 Hướng dẫn 1288/HD-SNV ngày 15/6/2021 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập Tổ chức bộ máy Tải về 2613
1115/SNV-XDCQ 14/05/2021 Hướng dẫn số 1115/SNV-XDCQ ngày 14/5/2021 về việc hướng dẫn tổng hợp kết quả bầu cử (hợp nhất nội dung văn bản số 1036 và 1089 cảu Sở Nội vụ) Xây dựng Chính quyền Tải về 310
1036 /HD-SNV 28/04/2021 HƯỚNG DẪN SỐ 1036/HD-SNV NGÀY 28/4/2021 VỀ CÔNG TÁC TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026 Xây dựng Chính quyền Tải về 624
1 2 3 4