image banner
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định
Lượt xem: 1535
Ngày 25/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 649/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định
 

Vị trí và chức năng:

Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử; tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản, khai thác, tổ chức sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; thực hiện các dịch vụ công về lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật. Trụ sở: Đường Trần Thánh Tông, phường Hạ Long, thành phố Nam Định.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ:

a) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình dài hạn, năm năm, hàng năm về tài liệu lưu trữ trình Giám đốc Sở Nội vụ hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được phê duyệt;

b) Tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và thẩm định, trình phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh;

c) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử chuẩn bị tài liệu, hồ sơ nộp lưu; thu thập hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định;

d) Tổ chức thực hiện phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, sắp xếp khoa học các phông tài liệu; xây dựng, hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung công cụ tra cứu tài liệu; lập danh mục tài liệu mật và giải mật tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo quản, bảo vệ an toàn và nâng cao tuổi thọ tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh; thực hiện chế độ khử trùng, mối mọt tài liệu đang bảo quản tại Trung tâm; lập bản sao bảo hiểm, tu bổ phục chế tài liệu hư hỏng...

e) Thực hiện số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu; tổ chức cho độc giả khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ trực tiếp và trực tuyến; tổ chức trưng bày, triển lãm, giới thiệu tài liệu lưu trữ; xuất bản ấn phẩm lưu trữ; cấp bản sao tài liệu lưu trữ, bản chứng thực lưu trữ;

f) Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh mục tài liệu hết giá trị của Lưu trữ lịch sử của tỉnh và quyết định hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị đang bảo quản tại Trung tâm;

g) Thực hiện thống kê, báo cáo thống kê; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định;

h) Tổ chức sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, lập bản sao bảo hiểm và sử dụng theo chế độ đặc biệt đối với tài liệu lưu trữ quý hiếm;

i) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác lưu trữ;

j) Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện các dịch vụ công

a) Bảo quản, chỉnh lý, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc, số hóa tài liệu lưu trữ không thuộc danh mục bí mật nhà nước;

b) Nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ.

- Tư vấn, tổ chức thực hiện mô hình Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức;

- Cung cấp các sản phẩm ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ.

Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc:

1. Cơ cấu tổ chức Trung tâm có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và viên chức thuộc Trung tâm.

a) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

b) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, điều động, luân chuyển, chế độ chính sách đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

2. Số lượng người làm việc:

Số lượng người làm việc của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt; đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Trung tâm do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 


Tin khác
1 2 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1