image banner
Những điểm mới quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu
Lượt xem: 864
10/2022/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/02/2023, bãi bỏ Thông tư số 09/2011/TT-BNV và Thông tư số 13/2011/TT-BNV, các cơ quan, tổ chức căn cứ quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-BNV, quy định của pháp luật có liên quan, quy định thời hạn bảo quản của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực chủ quản để xác định thời hạn bảo quản cho hồ sơ, tài liệu khi ban hành Danh mục hồ sơ và bảng thời hạn bảo quản tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đối với tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức chưa được quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-BNV, các cơ quan, tổ chức căn cứ thời hạn bảo quản của tài liệu tương ứng để xác định.
 

I. QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN TẠI PHỤ LỤC I

Quy định thời hạn bảo quản cho hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định tại Phụ lục I, áp dụng đối với 13 nhóm hồ sơ, tài liệu (Thông tư số 10/2022/TT-BNV giảm 01 nhóm tài liệu lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ so với Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức). Theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 10/2022/TT-BNV số hồ sơ quy định thời hạn bảo quản vĩnh viễn giảm nhiều và thời gian để lưu giữ hồ sơ, tài liệu xác định thời hạn bảo quản thấp hơn quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BNV:

1. Nhóm hồ sơ giảm thời hạn bảo quản

a) Nhóm hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn giảm xuống 70 năm

Hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

b) Nhóm hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn giảm xuống 20 năm

- Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn những vấn đề chung; hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về đầu tư, xây dựng; về thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan; về thi đua, khen thưởng; về công tác pháp chế của cơ quan; về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, công tác quản trị công sở;  hồ sơ xây dựng, ban hành quy định về tài chính, kế toán, kiểm toán của cơ quan…; hồ sơ về việc xây dựng quy chế hoạt động khoa học công nghệ của cơ quan;

- Hồ sơ kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng…; hồ sơ hội nghị, hội thảo do cơ quan tổ chức; Báo cáo năm về hoạt động của tổ chức Thanh tra nhân dân;

- Báo cáo phân tích và dự báo thống kê; hồ sơ xây dựng, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, Quy chế làm việc, quy định; Báo cáo thống kê về cán bộ, công chức, viên chức;

- Hồ sơ xây dựng chế độ bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động của cơ quan;

- Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các cấp ủy Đảng; hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, thực hiện nghị quyết của tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên.

c) Nhóm hồ sơ có thời hạn bảo quản 70 năm giảm xuống 20 năm

- Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức;

- Hồ sơ tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm, biệt phái, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; hồ sơ giải quyết chế độ, trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức;

- Hồ sơ đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên.

d) Nhóm hồ sơ có thời hạn bảo quản 20 năm, 15 năm giảm xuống 10 năm

- Hồ sơ xây dựng, ban hành kế hoạch, báo cáo tổng hợp, chuyên đề 6 tháng, 9 tháng của cơ quan;

- Hồ sơ quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức; hồ sơ về tuyển dụng; thi nâng ngạch, thăng hạng, chuyển ngạch hằng năm;

- Hồ sơ hội thảo, triển lãm, học tập, khảo sát;

- Hồ sơ công trình sửa chữa nhỏ.

đ) Nhóm hồ sơ có thời hạn bảo quản 10 năm giảm xuống 05 năm

- Hồ sơ xây dựng, ban hành kế hoạch, báo cáo tổng hợp, chuyên đề tháng, quý của cơ quan; phiếu điều tra thống kê; hồ sơ tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn;

- Công văn trao đổi về những vấn đề chung, công tác quy hoạch, kế hoạch; công tác cán bộ; công tác tài chính, kế toán; công tác thi đua, khen thưởng; công tác pháp chế… công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; công tác quản trị công sở;

- Hồ sơ về công tác y tế;

- Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác, báo cáo chuyên đề tháng, quý, 6 tháng của Đảng; Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác tháng, quý, 6 tháng của Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh.

e) Nhóm hồ sơ có thời hạn bảo quản 05 năm giảm xuống 01 năm

- Tập văn bản gửi đến để biết (đổi tên cơ quan, đổi trụ sở, đổi dấu, thông báo chữ ký…);

- Hồ sơ xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch tháng, quý của đơn vị thuộc và trực thuộc.

2. Nhóm hồ sơ tăng thời hạn bảo quản

a) Nhóm hồ sơ tăng thời hạn bảo quản từ 05 lên 10 năm

Hồ sơ về việc góp ý xây dựng văn bản do cơ quan khác chủ trì.

b) Nhóm hồ sơ tăng thời hạn bảo quản từ 10 lên 20 năm

Hồ sơ về việc rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất, pháp điển văn bản quy phạm pháp luật.

c) Nhóm hồ sơ tăng thời hạn bảo quản từ 15 năm lên 20 năm

Hồ sơ thanh tra các vụ việc khác; hồ sơ giải quyết các vụ việc khác về khiếu nại, tố cáo.

d) Nhóm hồ sơ tăng thời hạn bảo quản từ 50 năm lên vĩnh viễn

Tập lưu, sổ đăng ký văn bản đi đối với văn bản hành chính của cơ quan. Như vậy, theo Thông tư số 10/2022/TT-BNV đối với tập lưu văn bản hành chính đi và sổ đăng ký văn bản hành chính đi các cơ quan, tổ chức phải lưu trữ vĩnh viễn.

3. Bổ sung nhóm tài liệu và hồ sơ trong các nhóm tài liệu

a) Bổ sung 03 nhóm tài liệu trong nhóm “Tài liệu hành chính, quản trị công sở”: (1) Tài liệu ứng dụng ISO; (2) Tài liệu ứng dụng công nghệ thông tin; (3) Tài liệu thông tin, tuyên truyền.

b) Bổ sung 05 loại hồ sơ trong nhóm “Tài liệu thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực”: (1) Hồ sơ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (2) Hồ sơ thanh tra định kỳ; (3) Hồ sơ, tài liệu về việc chuyển, trả đơn thư khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết; (4) Đơn từ khiếu nại tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân gửi đến nhưng không giải quyết; (5) Hồ sơ tiếp công dân.

c) Bổ sung 04 loại hồ sơ trong nhóm “Tài liệu pháp chế”: (1) Hồ sơ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; (2) Hồ sơ tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; (3) Hồ sơ kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; (4) Hồ sơ theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

4. Xác định thời hạn bảo quản đối với tài liệu chuyên môn nghiệp vụ

Mỗi cơ quan, tổ chức ngoài tài liệu hình thành phổ biến còn có khối tài liệu về chuyên môn nghiệp vụ, đối với tài liệu này việc xác định thời hạn bảo quản cho hồ sơ, tài liệu các cơ quan, tổ chức căn cứ vào quy định của pháp luật chuyên ngành và thời hạn bảo quản tài liệu của cơ quan chủ quản cấp trên.

II. QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN TẠI PHỤ LỤC II

1. Thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động đặc thù của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

a) Các nhóm tài liệu và hồ sơ thuộc các lĩnh vực hoạt động quy định tại Phụ lục II Thông tư số 10/2022/TT-BNV được quy định hoàn toàn mới so với Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó bổ sung nhóm tài liệu của Hội đồng nhân dân.

b) Nhóm tài liệu của Ủy ban nhân dân được bố cục theo nhiệm vụ quản lý nhà nước cho từng ngành, lĩnh vực. Đối với những hồ sơ trong từng nhóm tài liệu (lĩnh vực quản lý nhà nước) không có hồ sơ nguyên tắc; hồ sơ chỉ đạo chung và chỉ đạo trực tiếp về từng lĩnh vực hoạt động; chương trình, kế hoạch, báo cáo của tỉnh… và tập công văn trao đổi về từng lĩnh vực hoạt động. Do vậy, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp cần căn cứ vào quy định tại Phụ lục II Thông tư này, chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp để quy định thời hạn bảo quản cho từng loại hồ sơ, tài liệu.

2. Nhóm hồ sơ giảm thời hạn bảo quản

a) Nhóm hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn giảm xuống 20 năm

Quân sự, quốc phòng: Hồ sơ về việc thực hiện các chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng và chính sách hậu phương, quân đội; Hồ sơ về việc tổ chức diễn tập phòng thủ.

b) Nhóm hồ sơ có thời hạn bảo quản 20 năm giảm xuống 10 năm

An ninh trật tự: Hồ sơ về quản lý việc vận chuyển, sử dụng vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, chất độc, chất phóng xạ; quản lý các ngành nghề kinh doanh đặc biệt trên địa bàn.


Tin khác
1 2 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1