Hội thảo xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Ông Phạm Minh Hùng vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo là các lãnh đạo và chuyên viên Vụ Cải cách hành chính; đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ, Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng và chuyên viên phòng CCHC của Sở Nội vụ các tỉnh thành phố phía bắc; đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu điện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía bắc; đại diện Trung tâm ứng dụng CNTT thành phố Cần Thơ.

 Tại Hội thảo, Vụ Cải cách hành chính đã triển khai Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt đề án “Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”, Quyết định số 2678/QĐ-BNV ngày 25/12/2018 của Bộ Nội vụ v/v ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Văn bản hướng dẫn số 6038/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ v/v triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018; Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh của Bộ Nội vụ, hướng dẫn phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC và hướng dẫn điều tra xã hội học cấp tỉnh đối với các tỉnh, thành phố phía bắc. Các đại biểu đại diện Sở Nội vụ và Bưu điện các tỉnh, thành phố đã tham luận, trao đổi về các nội dung hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm, sử dụng phần mềm chấm điểm và tổ chức điều tra xã hội học của các tỉnh, thành phố.

Theo Quyết định số 2678/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ việc xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá với 41 tiêu chí, 96 tiêu chí thành phần; thang điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó các tỉnh tự đánh giá, chấm điểm là 64,50 điểm và qua điều tra sự hài lòng của người dân, tổ chức và điều tra xã hội học do Bưu điện các tỉnh, thành phố thực hiện là 35,50 điểm. Về mục đích và giải pháp thực hiện nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp đối với việc xác định Chỉ số CCHC; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Chỉ số CCHC; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá CCHC tại các cơ quan, đơn vị hành chính và việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kinh phí cho công tác xác định Chỉ số CCHC.

Để đánh giá một cách chính xác, khách quan, công bằng và đúng thực trạng kết quả thực hiện công tác CCHC, Bộ Chỉ số CCHC đánh giá các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có sự chỉnh sửa, bổ sung nhiều điểm mới; thời gian thực hiện sớm hơn so với các năm trước, dự kiến cuối tháng 3 năm 2019 sẽ công bố kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2018; tăng thêm tiêu chí do có thêm nhiệm vụ do Chính phủ giao; đánh giá các tiêu chí tăng điểm và chủ yếu đánh giá về kết quả, hiệu quả thực hiện công tác CCHC; tập trung vào việc đánh giá các tiêu chí như việc cung cấp, công khai các dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử và Dịch vụ công của tỉnh; kết quả giải quyết TTHC đặc biệt là việc giải quyết TTHC trễ hẹn, việc cơ quan hành chính có thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân do giải quyết TTHC trễ hẹn; ban hành và tổ chức thực hiện việc sắp xếp tổ chức các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng; về cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính

 

Các tin khác

Văn bản - tài liệu