Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2011 – 2020

Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20/12/2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh Nam Định, giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể CCHC nhà nước tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 – 2030 với mục tiêu:

- Đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016- 2020 theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 337/KH-UBND của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh về Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020.

- Xác định rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại hạn chế và nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm.

- Trên cơ sở đó, đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của tỉnh theo chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước trong tình hình mới, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu