Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị thảo luận và thống nhất giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tỉnh Nam Định.

Tham gia cuộc họp gồm các đồng chí lãnh đạo các đơn vị Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, Phòng KSTTHC – VPUBND tỉnh, Phòng CNTT, Phòng BCVT - Sở TTTT và Phòng CCHC - Sở Nội vụ.

Tại cuộc họp, các đơn vị thẳng thắn trình bày thực trạng và đề xuất giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC thông qua Dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ Bưu chính công ích, hoạt động kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Các ý kiến đưa ra đều được thảo luận nghiêm túc để đi đến sự nhất trí cao giữa các đơn vị có liên quan.

Quang cảnh hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Triệu Đức Hạnh, giám đốc sở Nội vụ xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong công tác cải cách Thủ tục hành chính để tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa. Theo đó, UBND tỉnh chủ trì việc rà soát, thống kê, công bố danh mục TTHC, xây dựng các TTHC liên thông cùng cấp, giữa các cấp chính quyền, đẩy nhanh triển khai Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và quy chế hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện. Sở Thông tin và truyền thông đẩy mạnh thực hiện giải quyết TTHC qua DVC trực tuyến mức độ 3,4, tuyên truyền DVCTT và DV BCCI bằng nhiều hình thức đến người dân và tổ chức, thống nhất số lượng TTHC đăng tải trên trang DVCTT…

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu