Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp hành chính năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức hội nghị tập huấn công chức cải cách hành chính năm 2016 đối với đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành, các huyện và các xã, thị trấn. Tham dự hội nghị tập huấn là Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện, phòng Tổ chức cán bộ, Lãnh đạo các phòng Nội vụ, công chức thực hiện công tác vụ cải cách hành chính và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành, các huyện Nam Trực, Trực Ninh, Giao thủy, Nghĩa Hưng và các xã, thị trấn trực thuộc 4 huyện trên. Hội nghị tập huấn đã triển khai Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ v/v Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh Nam Định về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định; Quyết định số 3853/QĐ-BNV ngày 21/10/2016 của Bộ Nội vụ Phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2016 - 2020”; Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh v/v Ban hành Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và kỹ năng giao tiếp hành chính. Qua hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp hành chính nhằm giúp đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành, các huyện và các xã, thị trấn trực thuộc các huyện cập nhật, tiếp thu những quy định mới của Trung ương và của tỉnh về vị trí, biên chế, chức năng nhiệm vụ của công chức thực hiện công tác cải cách hành chính, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các nguyên tắc, quy trình, biểu mẫu phải thực hiện khi giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; nâng cao năng lực, kỹ năng giao tiếp hành chính khi thực hiện nhiệm vụ tham mưu, triển khai công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, các huyện Nam Trực, Trực Ninh, Giao thủy, Nghĩa Hưng và các xã, thị trấn trực thuộc 4 huyện trên của tỉnh Nam Định.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác