• Tình hình thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TU của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVII về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010

  Ngày 15 tháng 5 năm 2006, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Quyết định số 62/QĐ-TU về việc thành lập và chỉ định Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định (giai đoạn 2006 - 2010) xác định rõ: Ban chỉ đạo hoạt động kiêm nhiệm, có trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh uỷ xây dựng nội dung nghị quyết và chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính (giai đoạn 2006 - 2010) có hiệu quả. Ngày 01 tháng 12 năm 2006, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ra Nghị quyết số 04/NQ-TU về việc đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010. Sau hơn một năm thực hiện, đến nay đạt những kết quả chủ yếu sau:

 • Công tác Cải cách Hành chính 9 tháng đầu năm 2008

  Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 của Chính phủ và Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 01/12/2006 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010, Kế hoạch số 69/2007/KH-UBND ngày 12/4/2007 của UBND tỉnh về cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010 và Kế hoạch số 252/2007/KH-UBND ngày 01/10/2007 triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước, 9 tháng đầu năm 2008 tỉnh Nam Định triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và đã đạt được kết quả, cụ thể:

 • Tình hình thực hiện Cải cách Hành chính giai đoạn 2006-2010 tại tỉnh Nam Định

  Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 của Chính phủ, UBND tỉnh Nam Định đã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và đạt được kết quả chủ yếu như sau:

 • Tình hình hợp tác với nước ngoài về công tác Cải cách hành chính tỉnh Nam Định

  Thực hiện Công văn số 1436/BNV-HCQT ngày 16/5/2008 của Bộ Nội vụ về việc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 57/CT-TW ngày 08/8/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá VII về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật và cải cách hành chính; Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 của Chính phủ, tỉnh Nam Định triển khai thực hiện hợp tác với nước ngoài về cải cách hành chính từ năm 1995 đến nay và đã đạt được kết quả, cụ thể:

 • Công tác Cải cách Hành chính tỉnh Nam Định Quý II năm 2008

  Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 -2 010 của Chính phủ và Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 01/12/2006 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010, Kế hoạch số 69/2007/KH-UBND ngày 12/4/2007 của UBND tỉnh về cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010 và Kế hoạch số 252/2007/KH-UBND ngày 01/10/2007 triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước, quý II năm 2008 tỉnh Nam Định triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và đã đạt được kết quả, cụ thể:

 • Công tác cải cách hành chính Quý I năm 2008

  Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006-2010 của Chính phủ và Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 01/12/2006 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010, Kế hoạch số 69/2007/KH-UBND ngày 12/4/2007 của UBND tỉnh về cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010 và Kế hoạch số 252/2007/KH-UBND ngày 01/10/2007 triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước, quý I năm 2008 tỉnh Nam Định triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và đã đạt được kết quả, cụ thể:

 • Công tác cải cách hành chính năm 2007

  Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 của Chính phủ và Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 01/12/2006 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 12/4/2007 của UBND tỉnh về cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010, Kế hoạch số 252/2007/KH-UBND ngày 01/10/2007 năm 2007 tỉnh Nam Định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, UBND tỉnh Nam Định triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và đã đạt được kết quả, cụ thể:

 • Công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2007 tỉnh Nam Định

  Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 của Chính phủ và Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 01/12/2006 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 12/4/2007 của UBND tỉnh về cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010, 9 tháng đầu năm 2007 tỉnh Nam Định triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và đã đạt được kết quả, cụ thể:

 • Tình hình thực hiện công tác Cải cách Hành chính 6 tháng đầu năm 2007

  Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 của Chính phủ và Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 01/12/2006 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 12/4/2007 của UBND tỉnh về cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010, tỉnh Nam Định triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và đã đạt được kết quả, cụ thể:

 • Nghị quyết Số 04-NQ/TU ngày 01/12/2006 của ban thường vụ Tỉnh ủy Về việc đẩy mạnh cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010

 • Tỉnh uỷ Nam Định ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010

  Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ VII (nhiệm kỳ 2006 - 2010), ngày 01 tháng 12 năm 2006, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010, với những nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu như sau:

 • Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 12/4/2007 của UBND tỉnh Nam Định về việc Cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2006-2010

  Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010 của Chính phủ; Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/12/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về công tác cải cách hành chính, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh, như sau:

1 2 3 4

Văn bản - tài liệu

Gửi câu hỏi

Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin có đánh dấu (*) ở form sau và gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.