Giới thiệu Nghị định số 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

Các Điều, khoản của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung cụ thể gồm:

- Khoản 3 Điều 5 về kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu;

- Điều 6 về nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu;

- Khoản 3 Điều 11 về nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu;

- Khoản 1, khoản 2 Điều 13 về chế độ quản lý, bảo quản, giao, nhận tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu;

- Điều 14 về giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản;

- Điều 15 về đặt tiền bảo lãnh phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính;

- Điều 16 về trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ hoặc chuyển tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu; thu, nộp, quản lý, sử dụng chi phí lưu kho, chi phí bến bãi, chi phí bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ;

- Điều 17 về xử lý tang vật, phương tiện hết thời hạn bị tạm giữ;

Đồng thời, Nghị định này cũng bãi bỏ khoản 4 Điều 7, khoản 1 Điều 19 Nghị định số 115/2013/NĐ-CP.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020.

Toàn văn Nghị định số 31/2020/NĐ-CP theo file đính kèm./.

31.signed.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất