Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác Thi đua, khen thưởng và công tác Văn thư, lưu trữ tại huyện Trực Ninh.

Nội dung thanh tra về Thi đua, khen thưởng tập trung vào một số vấn đề chủ yếu như: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; công tác quản lý nhà nước về Thi đua, khen thưởng; việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, khen thưởng; tình hình về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện và các đơn vị cơ sở; việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Thi đua, khen thưởng từ huyện đến cơ sở và việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ Thi đua, khen thưởng.

Nội dung thanh tra về công tác Văn thư, lưu trữ gồm: Việc phổ biến, quán triệt, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về văn thư, lưu trữ; công tác soạn thảo và ban hành văn bản hành chính; công tác quản lý văn bản và tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức (văn bản đến, văn bản đi,…); quản lý và sử dụng con dấu; lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; tình trạng tài liệu và bảo quản tài liệu lưu trữ cơ quan hiện hành; chỉnh lý tài liệu và thu thập tài liệu vào lưu trữ lịch sử; việc ban hành quy chế văn thư, lưu trữ; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ; và việc bố trí, sắp xếp công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ ; thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức làm công tác văn thư lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ.

Đây là lần đầu tiên Sở Nội vụ triển khai thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác thi đua khen thưởng và công tác văn thư lưu trữ - những lĩnh vực thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Sở nhằm mục đích đánh giá đầy đủ, toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời thấy được những tồn tại, hạn chế trong công tác Thi đua, khen thưởng và công tác Văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo khắc phục, phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm (nếu có) giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác Thi đua, khen thưởng và Văn thư, lưu trữ; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước. Ngoài ra, thanh tra còn nhằm mục đích phát hiện những sơ hở trong cơ chế, chính sách, pháp luật về các lĩnh vực nói trên, để kiến nghị với cấp có thẩm quyền kịp thời bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

Thanh tra sở

   

 

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất