Thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, thị trấn của UBND huyện Hải Hậu.

Toàn văn Thông báo Kết luận có tại tệp đính kèm:

509_TB_SNV_21052018

Các tin khác

Văn bản - tài liệu