Đề cương tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về "Chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác