Quyết định số 151/QĐ-BNV Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ Nội vụ

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Quyết định 151/QĐ-BNV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác