Quyết định số 411/QĐ-TT của Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông báo Quyết định số 411/QĐ-TTg

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác