Bộ Nội vụ đề nghị triển khai các nội dung sau hội nghị công bố chỉ số Sipas, Par Index năm 2020

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thực hiện một số nội dung cụ thể:

Rà soát, phân tích kết quả thực hiện các nội dung CCHC; xác định điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền để nâng nhận nhận thức, trách nhiệm và sự đồng thuận xã hội  đối với công tác CCHC

Có giải pháp mới, đột phá, phù hợp để nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công

Nghiên cứu giải pháp triển khai kiến nghị của Ban Thường trực UBMTTQVN về kết quả giám sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính.

Tập trung triển khai, hoàn thành kế hoạch CCHC năm 2021; trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cụ thể hóa Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ bằng chương trình, kế hoạch hàng năm và theo từng giai đoạn có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác