Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Nam Định

Kết quả tự đánh giá, chấm điểm trung bình năm 2020 của khối Sở là 64,75 điểm; Hội đồng thẩm định là 62,62 điểm, đạt 89,45% (so với năm 2019 tăng 1,83 điểm); được chia làm 2 nhóm: Nhóm I có chỉ số CCHC đạt từ 90% trở lên gồm 12 đơn vị, Nhóm II có chỉ số CCHC đạt từ 80% đến dưới 90% gồm 05 đơn vị.

Kết quả tự đánh giá, chấm điểm trung bình năm 2020 của khối huyện là 65,17 điểm; Hội đồng thẩm định là 61,46 điểm, đạt 87,80% (so với năm 2019 tăng 4,76 điểm); được chia làm  2 nhóm: Nhóm I  có chỉ số CCHC đạt  từ 80% trở lên gồm 9 đơn vị, Nhóm II có chỉ số CCHC đạt từ 70% đến dưới 80% gồm 1 đơn vị (UBND huyện Ý Yên)./.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông báo số 118/TB-UBND của UBND tỉnh Nam Định

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác