Đề nghị nghiên cứu triển khai việc thực hiện trả kết quả TTHC bản điện tử cho người dân và doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19

- Đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành rà soát, xác định các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết mà kết quả giải quyết nếu là văn bản điện tử vẫn đủ điêukiện về pháp lý như bằng văn bản giấy.

- Lập danh mục TTHC thực hiện việc trả kết quả bằng bản điện tử thay thế văn bản giấy, tổ chức thông báo cho người dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai thực hiện. Hướng dẫn người dân nhận kết quả TTHC bản điện tử trên môi trường mạng…

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc và Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai ứng dụng ký số điện tử trên Cổng cung cấp dịch vụ công của tỉnh.

Một nội dung đáng quan tâm, sau khi hoàn thành việc cung cấp tối đa 100% TTHC của tỉnh ở mức độ 4 và triển khai thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trong giải quyết TTHC, số lượng hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 4 được các cơ quan nhà nước (ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) tiếp nhận và giải quyết trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tăng mạnh, bình quân một tháng, Cổng dịch vụ công phát sinh gần 5000 hồ sơ TTHC mức độ 4 của người dân, doanh nghiệp; trong đó hầu hết kết quả giải quyết TTHC đối với các dịch vụ công mức độ 4 này được các cơ quan gửi đến người dân qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện tỉnh.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác