Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai một số nhiệm vụ và tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định 06/QĐ-TTg (ĐA 06)

Tại Đề án đã giao rõ từng nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, theo đó các địa phương phải chủ trì triển khai 13 nhóm nhiệm vụ chung, 25 dịch vụ công thiết yếu và 40 nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan trung ương theo tinh thần Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt, chỉ đạo:

Thứ nhất, đây là Đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp.

Thứ hai, việc triển khai Đề án phù hợp với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, với quy mô lớn, tiến hành trên phạm vi rộng, có sự phối hợp của nhiều bộ, ngành, nhiều địa phương, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài.

Thứ ba, phải lấy người dân là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển, những nỗ lực, đổi mới, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai Đề án.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị, các Bộ, cơ quan, địa phương cần bắt tay triển khai ngay những nhiệm vụ được giao theo đúng lộ trình của Đề án:

- Tập trung nguồn lực để rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình TTHC; thống nhất quy trình, nghiệp vụ, giải pháp kỹ thuật để tích hợp, cung cấp các DVC thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền lên Cổng DVC quốc gia;

- Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa CSDLQG về dân cư với Cổng DVC quốc gia, hệ thống TT giải quyết TTHC cấp Bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện TTHC theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các TT đã có trong CSDLQG về dân cư;

- Triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa 3 cấp chính quyền theo quy định tại Quyết định 468/QĐ-TTg và Nghị định 107/NĐ-CP.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an tổ chức tập huấn, hướng dẫn "trao đổi trực tiếp nhằm cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc" để triển khai thống nhất, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

/.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác