Kế hoạch của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định phát động và triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính của Sở Nội vụ giai đoạn 2021 - 2025”

Kế hoạch được ban hành với mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan trong công tác cải cách hành chính (CCHC); tạo động lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chỉ số CCHC của Sở giai đoạn 2021 - 2025, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua; qua đó kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các cách làm hay, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong toàn cơ quan.

Nội dung của Phong trào thi đua tập trung vào việc đảm bảo sự hài lòng của các tổ chức và người dân khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), các hồ sơ TTHC của Sở được giải quyết sớm và đúng hạn đạt tỷ lệ 100%; nâng cao tỷ lệ tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Thi đua trong việc nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến, giải pháp, cách làm mới trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; đặc biệt là các sáng kiến, giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành giải quyết TTHC nhằm tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao Chỉ số cải CCHC của tỉnh, của Sở trong giai đoạn 2021-2025; Thi đua huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện; thực hiện tốt CCHC, chuyển đổi số nhằm tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 2463/KH-SNV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác