Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

Các nhóm chỉ số thành phần của Bộ chỉ số bao gồm:

- Công khai, minh bạch (điểm tối đa: 18 điểm)

- Tiến độ, kết quả giải quyết (điểm tối đa: 20 điểm)

- Số hóa hồ sơ (điểm tối đa: 22 điểm)

- Cung cấp dịch vụ trực tuyến (điểm tối đa: 22 điểm)

- Mức độ hài lòng (điểm tối đa: 18 điểm)

Việc tổng hợp kết quả, đánh giá chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương được thực hiện trên cơ sở tổng hợp đánh giá điểm số của các nhóm chỉ số mà bộ, ngành, địa phương đạt được.

Văn phòng Chính phủ xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp; tổ chức công khai kết quả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn kỹ thuật về kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ đánh giá các nhóm chỉ số tại Quyết định này theo thời gian thực và phân quyền quản trị Hệ thống cho các bộ, cơ quan, địa phương phục vụ chỉ đạo, điều hành, đưa hệ thống vào vận hành chính thức kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022./.

Sở Nội vụ xin giới thiệu toàn văn Quyết định số 766/QĐ-TTg.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác