Bộ Nội vụ công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

- Tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định, Bộ Nội vụ công bố Danh mục gồm 06 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022 (01 văn bản thuộc lĩnh vực Tổ chức-Biên chế; 02 văn bản thuộc lĩnh vực văn thư lưu trữ nhà nước, 03 văn bản thuộc lĩnh vực Công chức-Viên chức);

- Tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định, Bộ Nội vụ công bố Danh mục gồm 04 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong kỳ hệ thống hóa năm 2022 ( 02 văn bản thuộc lĩnh vực Công chức-Viên chức; 01 văn bản thuộc lĩnh vực văn thư lưu trữ; 01 văn bản thuộc lĩnh vực chính quyền địa phương).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2023./.

Chi tiết Quyết định và Phụ lục trong file đính kèm.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác