Giới thiệu Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

Nghị định này quy định chi tiết một số điều khoản của Luật Khiếu nại gồm:

- Khoản 2 Điều 3 về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Khoản 4 Điều 8 về nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung;

- Khoản 3 Điều 41 về công khai quyết định giải quyết khiếu nại;

- Khoản 4 Điều 46 về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật;

- Khoản 2 Điều 58 về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực pháp luật.

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP cũng quy định một số biện pháp thi hành Luật Khiếu nại gồm: hình thức khiếu nại; khiếu nại lần hai; đại diện thực hiện việc khiếu nại; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại; xem xét việc giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật; xử lý hành vi vi phạm.

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2020 và thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

Xem toàn văn Nghị định 124/2020/NĐ-CP tại file đính kèm.

124.signed.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác