Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Thông tư số 05/2021/TT-TTCP có 05 Chương và 32 Điều. Một số nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư như sau:

Về phạm vi điểu chỉnh, Thông tư đã quy định cụ thể: “Các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được tiếp nhận, xử lý theo quy định của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ quy định về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này”.

Việc quy định về phân loại đơn đối với đơn đủ điều kiện xử lý đã đề cập đến việc tiếp nhận đơn không rõ tên, địa chỉ ngưởi gửi (đơn nặc danh): “Đơn không rõ họ tên, địa chỉ của người gửi đơn nhưng có nội dung tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật và nêu rõ người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Tố cáo”.

Đối với nội dung quy định về xử lý đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết đã ghi rõ việc chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết chỉ thực hiện một lần đối với đơn tố cáo có cùng nội dung.

Thông tư có hiệu thi hành từ ngày 15/11/2021 và thay thế Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014.

Xem toàn văn Thông tư số 05/2021/TT-TTCP tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác