Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Nam Định

Đồng chí

TRIỆU ĐỨC HẠNH

Giám đốc Sở Nội vụ

 

 

Chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ

Sinh ngày: 22/9/1963

       Quê quán: Nam Hoa, Nam trực, Nam Định

       Dân tộc: Kinh

         Địa chỉ cơ quan: 168 Hàn Thuyên - Tp Nam Định

         Email: trieuduchanh.snv@namdinh.gov.vn

Lãnh đạo toàn diện và điều hành hoạt động của Sở, của các phó giám đốc và đơn vị thuộc Sở; chỉ đạo các nhiệm vụ quan trọng thuộc nhiệm vụ của Sở; phụ trách công tác quản lý tài chính, tài sản và tổ chức của Sở; công tác thi đua-khen thưởng thuộc Sở; giữ mối liên hệ với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh. Trực tiếp phụ trách các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, công chức, viên chức và cải cách hành chính.

Phụ trách các đơn vị: phòng Công chức viên chức, phòng Tổ chức bộ máy.

Đồng chí

ĐINH NGỌC HẢI

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

 


 

                      Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ

   Sinh ngày:19/06/1967

        Quê quán: Tân Khánh, Vụ Bản, Nam Định

        Dân tộc: Kinh

          Địa chỉ cơ quan: 168 Hàn Thuyên - Tp Nam Định

          Email:  dinhngochai.snv@namdinh.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng; công tác thanh niên, công tác pháp chế. Thay mặt Giám đốc sở điều hành hoạt động của Sở khi Giám đốc đi vắng theo uỷ quyền của Giám đốc sở; thay mặt Sở giữ mối liên hệ với Đảng uỷ khối và các cơ quan Công đoàn viên chức tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc sở.

Phụ trách các đơn vị: Ban Thi đua - Khen thưởng; Ban Tôn giáo, Thanh tra sở.


Đồng chí

TRẦN THỊ THUÝ HIỀN

Phó giám đốc Sở Nội vụ


Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Nội vụ

   Sinh ngày:23/12/1973

        Quê quán: Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định

        Dân tộc: Kinh

          Địa chỉ cơ quan: 168 Hàn Thuyên - Tp Nam Định

          Email: tranthithuyhien.snv@namdinh.gov.vn

Giúp Giám đốc sở phụ trách công tác quản lý nhà nước về Văn thư - Lưu trữ; công tác Văn phòng, hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 và Website của Sở Nội vụ, các nhiệm vụ cụ thể về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, các hoạt động về nghiệp vụ tài vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc sở;

Phụ trách các đơn vị: Văn phòng sở; Phòng Xây dựng chính quyền

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Nội vụ

   Sinh ngày: 07/08/1973

        Quê quán: Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định

        Dân tộc: Kinh

          Địa chỉ cơ quan: 168 Hàn Thuyên - Tp Nam Định

          Email: tranvanduong.snv@namdinh.gov.vn

Giúp Giám đốc sở phụ trách công tác quản lý nhà nước về Văn thư - Lưu trữ; công tác Tôn giáo và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc sở;

Phụ trách các đơn vị: Phòng Văn Thư - Lưu Trữ, Ban Tôn giáo

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác