Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2022 của tỉnh Nam Định

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên của tỉnh Nam Định.

- Nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2022.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên phải có trọng tâm, trọng điểm; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chủ trì với các đơn vị, địa phương có liên quan. Đảm bảo việc thực hiện các nội dung công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch và tiến độ thời gian.

- Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về thanh niên với hoạt động của Đoàn thanh niên và các tổ chức thanh niên. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tập trung nghiên cứu, lồng ghép việc ban hành cơ chế, chính sách cho thanh niên trong kế hoạch hoạt động chung của cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; các chính sách pháp luật đối với thanh niên theo quy định tại Luật Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021, Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021; Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của HĐND tỉnh về việc phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2030; Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh Nam Định.

- Tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2022 theo quy định tại Nghị định số 13/2021/NĐ-CP.

2. Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030

- Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 5 năm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh đến năm 2025 theo Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh Nam Định. Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2022.

- Các sở, ban, ngành, các huyện và thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030; bố trí đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên và kinh phí hoạt động hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện: Quý I năm 2022.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2021-2030.

3. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

3.1. Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên và các văn bản có liên quan cho các đối tượng sau:

- Cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành tỉnh trực tiếp tham mưu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên.

- Lãnh đạo, công chức thuộc phòng Nội vụ, Ban Tổ chức Nội vụ trực tiếp làm công tác thanh niên tại Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Nam Định.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2022.

3.2. Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Nam Định xây dựng Kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên và các văn bản có liên quan theo quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương.

Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2022.

4. Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên

4.1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu Thanh niên xung phong, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan (nếu có) hoàn thành việc xét duyệt, thẩm định, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ; chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; các quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP và Thông tư số 18/2014/TT- BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Thực hiện trong quý I, II, III và báo cáo kết quả thực hiện trong quý IV năm 2022.

4.2. Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

4.3. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh theo chức năng nhiệm vụ đề xuất những giải pháp để đảm bảo việc thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

5. Triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 và Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam

Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam, cụ thể:

5.1. Các cơ quan, đơn vị chủ động lồng ghép công tác phát triển thanh niên với việc thực hiện các chính sách thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực mà cơ quan, đơn vị thực hiện; phân công cán bộ, công chức cập nhật số liệu có liên quan đến thanh niên tích hợp với công tác tổng hợp số liệu chung của ngành, địa phương, báo cáo đánh giá tác động của các chính sách do ngành, địa phương thực hiện tới đối tượng thanh niên trên địa bàn tỉnh gửi y ban nhân dân tỉnh.

Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thanh niên tỉnh Nam Định.

5.2. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Nam Định, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào hệ thống biểu mẫu báo cáo chấp hành đầy đủ, chính xác nội dung; thời điểm báo cáo và thời kỳ báo cáo của từng biểu mẫu báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) trước ngày 25/3/2022.

5.3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Nội vụcác cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện việc thu thập các biểu mẫu theo Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 về việc quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 25/3/2022.

6. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2021-2030

- Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch và hướng dẫn nội dung công tác kiểm tra tình hình thi hành quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh; Chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác kiểm tra tình hình thi hành quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của Vụ công tác thanh niên, Bộ Nội vụ. Thời gian thực hiện: Quý II, quý III, quý IV năm 2022.

- Các Sở, ban, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với thanh niên theo lĩnh vực, phạm vi quản lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch theo các nội dung trên phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị và địa phương. Tổ chức trao đổi đối thoại với thanh niên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm, giải quyết về cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên theo Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ.

3. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc bố trí kinh phí hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch liên quan đến quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định.

4. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, tuyên truyền phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho các đối tượng thanh niên bằng các hình thức và phương pháp phù hợp.

- Chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với cơ quan chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp hoạt động góp phần thực hiện các chỉ tiêu trong chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2021-2030.

- Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đã ký kết giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh; dự thảo Kế hoạch liên tịch phối hợp hoạt động cho giai đoạn tiếp theo, trong đó tập trung các nội dung liên tịch liên quan về giáo dục thông minh, xây dựng đô thị thông minh, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, xây dựng văn hóa đọc, tuyên truyền Luật Thanh niên và chăm lo đời sống tinh thần của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

- Đề xuất, tổ chức các hoạt động, xung kích tình nguyện để tập hợp thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh.

5. Đề nghị Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 361/QĐ-BNV ngày 28/05/2020 của Bộ Nội vụ về việc Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam để phối hợp giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975, chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

6. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo (qua Sở Nội vụ) nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định./.

Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2022

Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện nhiệm vụ

quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2022

Chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác