Bộ Nội vụ ban hành quy định về cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Theo đó, Quy chế quy định về nguyên tắc, cách thức cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Sở sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước từ cấp xã trở lên. Cách thức khai thác, sử dụng dữ liệu bằng tài khoản do Bộ Ni vụ cung cấp và truy cập thông qua Cổng thông tin thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước tại địa chỉ https://ccvc-portal.moha.gov.vn hặc sử dụng các dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên cơ sở đảm bảo an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thông tư gồm 3 chương với 16 Điều quy định cụ thể về quản lý cơ sở dữ liệu, cập nhật, khai thác dữ liệu, thông tin của cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2023.

Sở Nội vụ tỉnh Nam Định giới thiệu toàn văn Thông tư 6/2023/TT-BNV tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác