Chính phủ phê duyệt biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2022

Theo đó, tổng số biên chế công chức năm 2022 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, Cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 256.685 biên chế. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tổng số biên chế cho công chức quy định tại Quyết định này, trừ biên chế công chức dự phòng...

Như vậy so với năm 2021, năm 2022 đã giảm đi 7.035 biên chế (Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 03/10/2020 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021 là 249.650 biên chế).

Đối với tỉnh Nam Định, tổng số biên chế công chức của cơ quan HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 là 2.034 biên chế (năm 2021 Nam Định được giao 2.026 biên chế).

         Sở Nội vụ tỉnh Nam Định trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 1575/QĐ-TTg

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác