Sở Nội vụ hướng dẫn tạm xếp hạng và phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện

Trước đó, để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 16/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định về việc sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND các huyện, thành phố gồm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao. Tuy nhiên, từ khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất đến nay, do là mô hình tổ chức mới và chưa có văn bản của các Bộ chuyên ngành hướng dẫn về xếp hạng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo quản lý các đơn vị sự nghiệp nên việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp này chưa được thực hiện và hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo các đơn vị thuộc UBND các huyện, thành phố còn chưa thống nhất.

Để thực hiện thống nhất chung toàn tỉnh và trong thời gian chờ Văn bản hướng dẫn mới của các Bộ chuyên ngành, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 1187/SNV-TCBM ngày 28/6/2022 hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xếp hạng hoặc tạm xếp hạng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh gồm:

1. Đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Trung tâm GDNN-GDTX là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Dạy nghề theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 của liên Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ.

Sau khi các Trung tâm được sáp nhập thành Trung tâm GDNN-GDTX, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của lãnh đạo Trung tâm nhiều hơn, doo đó, để bảo vệ quyền lợi cũng như chế độ phụ cấp đối với lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX, Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện tạm thời vận dụng xếp hạng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Trung tâm GDNN-GDTX theo hướng dẫn tại Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT, đảm bảo không thấp hơn phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trung tâm GDTX, Trung tâm Dạy nghề cũ trước khi sáp nhập, đến khi có hướng dẫn mới của Bộ chuyên ngành về xếp hạng và phụ cấp lãnh đạo đối với Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện.

2. Đối với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông thuộc UBND cấp huyện theo Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Sau khi sáp nhập, trong thời gian chưa có hướng dẫn của Bộ chuyên ngành về xếp hạng đối với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện, đề nghị UBND các huyện, thành phố áp dụng quy định tại Thông tư liên tịch số 79/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV để xếp hạng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện đến khi có hướng dẫn mới của Bộ chuyên ngành về xếp hạng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Trung tâm hoặc đến khi có quyết định của UBND tỉnh về tổ chức bộ máy của Trung tâm theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

3. Đối với Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao cấp huyện

Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hoá – thể thao và Đài Phát thanh huyện.

Đối với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, thể thao cấp huyện tiếp tục xếp hạng và phụ cấp lãnh đạo theo quy định tại Thông tư số 67/2006/TT-BVHTT ngày 10/8/2006 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại Văn bản cũng lưu ý, các phòng (ban, tổ...) và các tổ chức cấu thành khác thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Văn hóa - Thông tin phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. Nếu không đáp ứng các tiêu chí trên, đơn vị phải xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các phòng, tổ thuộc đơn vị theo đúng quy định của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, văn bản còn hướng dẫn về thẩm quyền xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện: Thẩm quyền xếp hạng các ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức và giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định.

Sở Nội vụ tỉnh Nam Định giới thiệu văn bản số 1187/SNV-TCBM tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác