Tỉnh Nam Định giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội năm 2022

Theo đó, Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên của tỉnh Nam Định năm 2022 là 30.312 người làm việc, giảm 619 người làm việc so với năm 2021.

- Số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên là 1.375 người làm việc.

- Số lượng người làm việc trong các tổ chức Hội: 65 người, giữ nguyên như năm 2021.

Quyết định kèm theo bảng phụ lục số lượng người làm của các đơn vị cụ thể trong tỉnh Nam Định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ngay sau đó, ngày 12/5/2022 Sở Nội vụ tỉnh Nam Định có Hướng dẫn số 878/HD-SNV về việc phân bổ, quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội của tỉnh Nam Định năm 2022.

  - Đối với ĐVSNCL chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: đề nghị ban hành Quyết định phân bổ số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và nộp báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 20/5/2022 để làm căn cứ theo dõi, thẩm định số lượng người làm việc những năm tiếp theo. Số lượng người làm việc đã được phân bổ phải giữ ổn định trong năm, nếu có thay đổi phải báo cáo kịp thời.

- Đối với ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: đề nghị đơn vị tự ban hành quyết định phê duyệt số lượng người làm việc của mình, bảo đảm không được thấp hơn định mức số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập do bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành; bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định đối với số lượng người làm việc của đơn vị, không làm tăng kinh phí chi đầu tư đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Hằng năm, đơn vị có trách nhiệm thống kê, tổng hợp vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của đơn vị, báo cáo cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp theo quy định. Quyết định phê duyệt số lượng người làm việc của ĐVSNCL tự chủ phải gửi về cơ quan chủ quản (đối với ĐVSNCL thuộc sở, huyện) hoặc gửi trực tiếp về Sở Nội vụ (đối với ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh) trước ngày 20/5/2022.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Quyết định 875/QĐ-UBUND

                                           và Hướng dẫn số 878/HD-SNV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác