Tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức Hội năm 2023

Theo đó, về nội dung kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023 đề nghị các đơn vị đánh giá kết quả đã đạt được trong việc quản lý, sử dụng số lượng người làm việc năm 2022; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.

Việc xây dựng Kế hoạch biên chế sự nghiệp trong các ĐVSNCL năm 2023 phải trên cơ sở thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ viên chức, sắp xếp lại ĐVSNCL, đẩy mạnh mức độ tự chủ của ĐVSNCL và xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW và phù hợp với quy định của Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

Các tổ chức Hội báo cáo tình hình quản lý, sử dụng chỉ tiêu số lượng người làm việc được UBND tỉnh giao năm 2022 và đề xuất kế hoạch quản lý, sử dụng chỉ tiêu số lượng người làm việc năm 2023.

Đồng thời Hướng dẫn cũng nêu rõ trình tự, hồ sơ của Kế hoạch xây dựng biên chế năm 2023. Thời hạn gửi Kế hoạch là trước ngày 25/5/2022.

Do thời gian gấp nên đề nghị các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các ĐVSNCL thuộc UBND tỉnh, các tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh quan tâm gửi Hồ sơ kế hoạch số lượng người làm việc đúng hạn để không làm ảnh hưởng đến Kế hoạch số lượng người làm việc chung của tỉnh gửi Bộ Nội vụ. Cơ quan, đơn vị không gửi Hồ sơ kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023 theo đúng hạn và đúng nội dung của Hướng dẫn này thì Sở Nội vụ sẽ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định giao số lượng người làm việc năm 2023 của cơ quan, đơn vị đó với tỷ lệ tinh giản biên chế cao hơn 1% so với tỷ lệ tỉnh giản biên chế theo lộ trình quy định./.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Hướng dẫn số 879/HD-SNV và các biểu mẫu kèm theo

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác