Tỉnh Nam Định yêu cầu các đơn vị thu thập phiếu thông tin về công chức, viên chức

Theo đó, để có thông tin dữ liệu chính xác về cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, tiến tới kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị trong tỉnh Thu thập phiếu thông tin về cán bộ, công chức viên chức của cơ quan, đơn vị theo mẫu phiếu kèm công văn.

Thời gian thực hiện:

- Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có văn bản triển khai, hướng dẫn và thu thập thông tin về cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2022 đến tháng 7/2022.

- Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị kiểm tra phiếu thông tin của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; ký, đóng dấu vào phiếu thông tin của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, chuyển phiếu thông tin để lưu giữ; phiếu thông tin của cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp chung toàn tỉnh, lưu giữ. Thời gian thực hiện: Tháng 8/2022.

Sở Nội vụ tỉnh Nam Định giới thiệu văn bản số 367/UBND-VP8

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác