UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương triển khai xây dựng CSDL CBCCVC

Tại tỉnh Nam Định, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã sớm ban hành Văn bản số 367/UBND-VP8 ngày 07/6/2022 chỉ đạo triển khai công tác thu thập phiếu thông tin về cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị; tháng 10/2022 hoàn thành việc thu thập, kiểm tra, tổng hợp và lưu giữ tại các cơ quan có thẩm quyền. Đây là bước đầu tiên, quan trọng trong việc xây dựng CSDL CBCCVC của tỉnh đáp ứng yêu cầu công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời sẵn sàng, kết nối, đồng bộ, chia sẻ với CSDLQG về CBCCVC.

Bộ Nội vụ và Tập đoàn VNPT đã ký kết chương trình hợp tác xây dựng CSDLQG về CBCCVC trong các CQNN

Để khẩn trương triển khai xây dựng CSDL CBCCVC của tỉnh, ngày 17/01/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành Văn bản số 34/UBND-VP8 yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Hội đặc thù cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định chủ động lựa chọn đơn vị đáp ứng đủ điều kiện cung cấp phần mềm/dịch vụ quản lý CSDL CBCCVC để triển khai xây dựng CSDL CBCCVC của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, các Hội đặc thù cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố kết nối, tích hợp, đồng bộ CSDL CBCCVC của cơ quan, đơn vị vào CSDL CBCCVC của tỉnh và CSDLQG về CBCCVC;

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng xây dựng CSDL CBCCVC của các cơ quan, đơn vị đảm bảo “đúng”, “đủ”, “sạch” theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý CSDL CBCCVC của tỉnh. 

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Văn bản số 34/UBND-VP8

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác