Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội năm 2022 của tỉnh Nam Định

Theo đó, Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên của tỉnh Nam Định năm 2022 là 30.312 người làm việc, giảm 619 người làm việc so với năm 2021.

Số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên là 1.375 người làm việc.

Số lượng người làm việc trong các tổ chức Hội: 65 người, giữ nguyên như năm 2021. Quyết định kèm theo bảng phụ lục số lượng người làm của các đơn vị cụ thể trong tỉnh Nam Định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Quyết định 875/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác