Quyết định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Nam Định thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Theo Quy định, Thư viện tỉnh Nam Định là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh Nam Định, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung tài nguyên thông tin về địa phương, nói về địa phương, các tài nguyên thông tin trong nước và nước ngoài phù hợp với yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát triển văn hoá đọc, kỹ năng thông tin cho  nhân dân trên địa bàn thông qua các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện.

Thư viện tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Vụ thư viện thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Quyết định số 1393/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác