Sở Nội vụ đôn đốc các đơn vị trình UBND tỉnh văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Theo thống kê, đến ngày 01/6/2022, tiến độ thực hiện việc trình UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Thông tư mới của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở như sau: 07 sở, ban, ngành đã hoàn thành xong; 02 Sở đang thực hiện gửi Sở Tư pháp thẩm định đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; 02 Sở đã có Thông tư mới nhưng chưa trình UBND tỉnh; 02 sở, ban, ngành đã có Thông tư ban hành, nhưng chưa có hiệu lực pháp lý; 04 sở đến nay chưa có Thông tư mới của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định, tuy nhiên đến nay Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, có hiệu lực pháp lý kể từ ngày 15/7/2022.

Sở Nội vụ trân trọng báo cáo UBND tỉnh và đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố như sau:

- Đối với 04 sở, ban, ngành đã có Thông tư của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực khẩn trương trình UBND tỉnh ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở theo quy định tại Thông tư mới trước ngày 30/6/2022.

- Đối với 03 sở, ban, ngành đã có Nghị định, Thông tư nhưng chưa có hiệu lực pháp lý thì áp dụng Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh

- Đối với 04 sở hiện nay chưa có Thông tư mới, đề nghị chủ động theo dõi, cập nhật Thông tư của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để kịp thời trình UBND tỉnh ban hành quyết định.

- Đối với các huyện, thành phố: Đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ các Thông tư của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đã ban hành để triển khai cho các phòng chuyên môn thực hiện, trình UBND huyện, thành phố ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng thuộc UBND huyện theo quy định pháp luật.

Sở Nội vụ tỉnh Nam Định giới thiệu văn bản số 1027/SNV-TCBM

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác